W roku szk. 2014/2015 zespól nauczycieli i rodziców poddał  szczegółowej analizie Koncepcję pracy przedszkola, a w szczególności spójność programów realizowanych w placówce z tą koncepcją. Po analizie dokonano modyfikacji Koncepcji Pracy Przedszkola.

 

 .

 

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Miejskiego Przedszkola Nr5

w Ciechanowie

 

 

 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się  w przedszkolu

– o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać,

myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”

Robert Fulghum

 

 

 

 

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz.U, Nr 168, poz. 1324)
            Źródła opracowania koncepcji:
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz diagnoza pracy przedszkola /nasze słabe i mocne strony/.

 

             

 

 „Gdzie jesteśmy?” - charakterystyka przedszkola.

 

Miejskie Przedszkole Nr 5  to przedszkole publiczne, a swoją działalność rozpoczęło w 1982 roku. Organem prowadzącym jest Rada Miasta Ciechanów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty.                      

Placówka położona jest w środku osiedla mieszkaniowego Aleksandrówka, z dala od  miejskiego hałasu, otoczona pięknym terenem. Ogród przedszkolny jest oazą zieleni. Dzieci mają tu wiele możliwości do aktywności w zabawie i w poznawaniu przyrody, czemu sprzyja różnorodny sprzęt rekreacyjny i ekologiczny. Parterowy budynek stwarza dzieciom, doskonałe warunki pobytu i zabawy.  Poza bazą administracyjną placówka posiada 5 dużych, słonecznych, estetycznie urządzonych sal dydaktycznych, wyposażonych w różnego rodzaju nowoczesne zabawki edukacyjne, liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw  dobrane do wieku dziecka, meble dziecięce dostosowane do wzrostu dzieci. Przy każdej z sal znajduje się łazienka. Ponadto znajduje się sala przeznaczona na gabinet metodyczno – logopedyczny. Placówka jest dobrze wyposażona w sprzęt audio – video, komputery dla nauczycieli.  

Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na pięć oddziałów. W przedszkolu zatrudnionych jest 25 osób tj. 12 nauczycieli, w tym dyrektor, logopeda, nauczyciel języka angielskiego oraz 13 pracowników administracji i obsługi. Kadra pedagogiczna posiada wyższe, magisterskie wykształcenie pedagogiczne z kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola. Wśród nauczycieli jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel kontraktowy, który jest w trakcie odbywania stażu na nauczyciela mianowanego. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści do płatnych zajęć dodatkowych: rytmiki, tańca towarzyskiego, tekwondo, które prowadzone są za zgodą rodziców. W przedszkolu raz w tygodniu odbywają się zajęcia logopedyczne i dwa razy w tygodniu nauka angielskiego. Klasa zerowa objęta jest nauką religii. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ciechanowie,  jeśli zachodzi taka potrzeba.

Pobyt dziecka  w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia, który jest przestrzegany. Ściśle określone są godziny zabaw, godziny zajęć, pobytu na powietrzu czy odpoczynku. Praca dydaktyczna jest zróżnicowana i obejmuje różne dziedziny i zagadnienia: matematyczne, mowy i myślenia, społeczno-kulturowe, fizyczne, środowiskowe oraz pracę twórczą. Pozostały czas zagospodarowany jest aktywnie przez same dzieci.  W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy i manipuluje.

 

Nasze przedszkole ma już wypracowane swoje tradycje, związane ze współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi. Aktywnie włącza się w działania ekologiczne i inne, wynikające z potrzeb środowiska, o zasięgu  miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Największe sukcesy naszych działań, to otrzymanie w roku 2010 i roku 2011 Certyfikatu „Zostań Kubusiowym przyjacielem natury” o zasięgu ogólnopolskim, a w tym roku zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu  LCAE Zielonej Flagi  w ramach Programu „Szkoły dla Ekorozwoju”. Placówka może się poszczycić wieloma dyplomami, nagrodami, pucharami za udział swoich wychowanków w różnego rodzaju konkursach, zawodach, przeglądach, turniejach itp. Nasze osiągnięcia i sukcesy promujemy poprzez stronę internetową przedszkola, media lokalne.

Gmina jako organ prowadzący finansuje w dużej mierze działalność przedszkola zapewniając płace dla personelu, utrzymanie  budynku (większe remonty). Drobne prace remontowe, pomoce dydaktyczne, niektóre sprawy socjalne są finansowane z odpłatności dodatkowej, uiszczanej przez rodziców. Gmina traktuje przedszkole głównie jako placówkę o charakterze usługowym, zapewniającą opiekę nad dziećmi mieszkańców. Wiąże to się z wymaganiami w zakresie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce w dogodnym dla rodziców czasie. Znalazło to odzwierciedlenie w statucie przedszkola jako określenie godzin pracy zgodnie z potrzebami rodziców.

 

 

 Mocne strony przedszkola wypracowane w trakcie jego funkcjonowania:     

 

·          Realizacja  Programu Adaptacyjnego, podejmowanie działań ekologicznych

·         Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

·         Zajęcia dodatkowe.

·         System WDN, w kontekście potrzeb placówki.

·         Współpraca z rodzicami.

·         Uroczystości przedszkolne.

·         Absolwenci

·         Promocja przedszkola w środowisku.

·         Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

Słabe strony przedszkola:

·          Wykorzystanie zasobów wszystkich nauczycieli

·         Opracowywanie nowych i wdrażanie wcześniej opracowanych programów autorskich

·         Liczba hospitacji koleżeńskich.

·         System motywacyjny nauczycieli.

·         Liczba zajęć otwartych dla rodziców. Formy aktywizowania rodziców.

·          Promowanie osiągnięć dzieci wśród rodziców

·         Realizacja programów i projektów dotowanych przez fundacje organizacje pozarządowe.

 

Opracowanie Koncepcji  funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie, poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron, ponadto  uwzględnione zostały: akty prawne, potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola, kwalifikacje i zainteresowania nauczycieli, personelu, baza, Statut Przedszkola.

Pragniemy utrzymać dotychczasową wysoką jakość pracy poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron naszego przedszkola. Planujemy również  realizację nowych zadań, które przyczynią się do niwelowania słabych stron przedszkola i  dalszego jego rozwoju.

 

Jako priorytetowe uznajemy następujące zadania:

 

1.      Dbanie o wszechstronny rozwój dziecka,  wspieranie jego potrzeb, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.

2.      Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.

3.      Integracja przedszkola z bliższym i dalszym środowiskiem lokalnym.

4.      Zarządzanie  zapewniające sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

 

 

 „Dokąd zmierzamy?” – nasze przedszkole otwarte na potrzeby dzieci, rodziców i środowiska.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Ø  Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

Ø  Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Ø  Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Ø  Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Ø  Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Ø  Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację interpersonalną.

Ø  Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Ø  Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Ø  Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Ø  Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

Ø  Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Ø  Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole:

Ø  zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

Ø  tworzy warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju dziecka,

Ø  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

Ø  kształtuje postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne,

Ø  przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

Ø  organizuje sprawne  zarządzanie placówką, dba o dobry wizerunek placówki w środowisku,

Ø  wspiera w rozwoju zawodowym nauczycieli, wykorzystuje potencjał i inwencję pracowników

Ø  analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Szczegółowe założenia koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie

 

1.      DBANIE O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECKA I WSPIERANIE JEGO POTRZEB

Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje

(…) na każdym etapie drogi wychowawcę

zdolnego do udzielenia mu pomocy

w stopniowym zdobywaniu sił i zapału

koniecznych do wypełnienia jego

ludzkiego przeznaczenia.

M. Debesse

 

Zadaniem edukacji przedszkolnej jest kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenie podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego.  Sprzyjać temu będzie:

·         pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

·         rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

·         diagnozowanie i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,

·         indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem, wspomaganie dzieci wolniej rozwijających się oraz  dzieci zdolnych

·         podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

·         wdrażanie dzieci do samodzielności w podejmowaniu aktywności na rzecz własnego rozwoju, poprzez dawanie dzieciom swobody w działaniu, dostarczanie różnorodnych pomocy i dyskretne naprowadzanie na samodzielne rozwiązywanie problemów,

·         rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez ciekawą i funkcjonalną aranżację przestrzeni,

·         stwarzanie warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka,

·         dbanie o bezpieczeństwo dziecka,

·         wzmacnianie właściwych zachowań dzieci ułatwiających im kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

·         podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia,

·         dbanie o rozwój emocjonalny dziecka, wspieranie go w rozwiązywaniu problemów, w przeżywaniu ciężkich i smutnych chwil, w odczuwaniu radości i dumy oraz wzmacnianie pozytywnej samooceny,

·         kształtowanie u dzieci tożsamości narodowej, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

·         wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy  plastycznej,

·         promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez:

Ø  wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się,

Ø  wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową,

Ø  kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby,

Ø  kształtowanie prawidłowych relacji społecznych,

Ø  wyrabianie postaw proekologicznych,

Ø  wczesne wspomaganie nauki języka angielskiego dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci, rozwijających się w różnym tempie.

 

Zadaniem przedszkola jest zadbanie o warunki uczenia się przez dziecko umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach, umiejętności rozwiązywania zadań, włączanie się w działanie wspólne, reagowanie na ważne dla organizacji wspólnego działania reguły, zasady i normy. Realizacja powyższych zadań przyczyni się do zwiększenia gotowości do podejmowania zadań o bardziej złożonej konstrukcji aniżeli na użytek zabawy w przedszkolu, co przyczyni się do wzmocnienia gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

 

Wizja absolwenta naszego przedszkola:

·         ma pozytywny obraz samego siebie;

·         ma świadomość własnej tożsamości;

·         jest komunikatywne, nie boi się wyrażać własnych opinii;

·         jest aktywne, sprawne, pracowite, dociekliwe i poszukujące (kreatywne);

·         jest kulturalne, koleżeńskie, nie zachowuje się agresywnie, jest uspołecznione;

·         jest radosne, tolerancyjne i otwarte na innych;

·         dąży do rozwiązywania problemów w swoim i cudzym działaniu;

·         rozumie świat i wartości w nim nagromadzone;

·         aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym;

·         dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo;

·         jest przygotowane do obowiązku szkolnego;

·         szanuje środowisko przyrodnicze;

·         szanuje i kocha swoją „małą Ojczyznę” i swój kraj

2.      INSPIROWANIE KADRY PEDAGOGICZNEJ DO TWORZENIA NOWATORSKIEGO I TWÓRCZEGO STYLU PRACY

„Pozwólcie dziecku rozbić pozorną taflę swojego wizerunku,

By mogło odkryć niezmierzone pokłady wyobraźni,

Tak długo tkwiące w jego wnętrzu i duszy.”

S. Szuman

 

Umiejętne  wykorzystywanie potencjału i inwencji pracowników, inspirowanie ich do poszukiwań, wspieranie w rozwoju zawodowym - sprzyja realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

Dlatego też w naszej placówce będą podejmowane działania sprzyjające:

·         zmianie w doskonaleniu kadry z nastawieniem na te formy, które umożliwią nauczycielowi twórczą pracę z dzieckiem, które będą wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, rozwijać   zdolności wychowanków,

·         współdziałaniu nauczycieli w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci /powoływanie zespołów nauczycieli/,

·         współtworzeniu oferty zajęć odpowiadającej potrzebom dzieci i ewentualnym jej modyfikowaniu w celu rozwoju zainteresowań dzieci,

·         zachęcaniu i tworzeniu warunków do realizowania nowatorskich rozwiązań programowych, projektów, przedsięwzięć, kontynuacja programów własnych,

·         otaczaniu opieką młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie, zachęcaniu do rozwoju zawodowego – osiąganie kolejnych stopni awansu,

·         systematycznemu doskonaleniu nauczycieli w ramach WDN i różnorodnych  form doskonalenia zewnętrznego, zgodnie z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola, 

·         dokładniejszym poznawaniu i wykorzystywaniu elementów metod pracy sprzyjających aktywności dziecka:

Ø  metody nauczania matematyki – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

Ø  metody „Dobrego Startu” wg prof. M. Bogdanowicz, metody Odimiennej nauki czytania wg Majchrzak,

Ø  metod K. Orffa, R. Labana, W. Sherborne,

Ø  metody pedagogiki zabawy,

Ø  metody projektów

·         bogaceniu wachlarza oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w zakresie zaburzeń rozwoju psychospołecznego poprzez wykorzystanie :

Ø  technik relaksacyjnych,

Ø  bajkoterapii,

Ø  muzykoterapii,

Ø  dramy.

 

1.      INTEGRACJA PRZEDSZKOLA Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

„Partnerstwo z całym światem rozpoczyna się od przyjaźni z najbliższym otoczeniem”

A. Różanek

 

Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych  przez placówkę działaniach.

 Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:

·         zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, 

·         organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów, 

·         pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./,

·         prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,

·         spotkania adaptacyjne,

·         wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,

·         konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce 

·         Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

·         założenie Klubu Twórczych Rodziców,

·         pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.

Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest  integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.

Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:

·         prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna  strona www,  artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./  - promowanie placówki,

·         redagowanie przez nauczycielki gazetki przedszkolnej,

·         promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, itp./,

·         pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,

·         udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego

·         wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp./,

·         pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,

·         współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,  

·         współpraca z Urzędem Miasta Ciechanów,

·         współpraca z instytucjami, zakładami, Centrum Kultury

·         współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,

·         spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi,

·         udział w ogólnopolskim Programie „Szkoły dla Ekorozwoju”, programie „Zostań Kubusiowym przyjacielem natury”,

·         współpraca z doradcą metodycznym,

·         wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.,

·         współpraca ze związkami zawodowymi.

Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.

Podczas  organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

 

2.      ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM ZAPEWNIAJĄCE JEGO SPRAWNE FUNKCJONOWANIE

 

W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny,

warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.

Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.  

Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:

·         organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,

·         podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,

·         wspólnego wypracowywania zasad przyznawania nagród jako jednego z elementów systemu motywacyjnego,

·         wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,

·         doskonalenia metod i form współpracy  wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,

·         rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,

·         współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,

·         współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,

·         podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.

 

      DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

 

Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować.         Rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie. Rodzice mogą wnosić propozycje do modyfikacji koncepcji.

Powołany zostanie zespół nauczycieli, który raz w roku podda ocenie działania podejmowane na rzecz realizowania koncepcji. Koncepcja będzie także ulegała modyfikacjom wynikającym z bieżących potrzeb oraz powstającym pod wpływem wyników sprawowanego nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA 

 Sposoby motywacji dzieci:

1.      Stosowane nagrody:

·         pochwała indywidualna,

·         pochwała przed całą grupą,

·         pochwała przed rodzicami,

·         oklaski,

·         emblematy,

·         przydział funkcji.

2.      Stosowane kary:

·         brak nagrody,

·         upomnienie ustne,

·         czasowe odebranie przydzielonej funkcji,

·         chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy,

·         poinformowanie rodziców o zachowaniu.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

·         przeprowadzenie diagnozy wstępnej,

·         szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka, bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

·         informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcowej

·         półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań,  analiza, wnioski do dalszej pracy,

·         bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

·         przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

 

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie

 

·         prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

·         teczek prac i innych dokumentów,

·         arkuszy obserwacji rozwoju dziecka, arkuszy osiąganych umiejętności dziecka,

·         albumów, kronik,

·         materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

·         rozmów.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

·         ankiet,

·         rozmów z nauczycielami, rodzicami,

·         hospitacji,

·         obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

·         arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

·         innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

·         nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
i wychowania,

·         nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

·         informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

·         rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica, w trakcie dni otwartych /terminarz spotkań na cały rok szkolny/

·         na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

·         informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

·         tworzenie zespołów zadaniowych, tworzenie rocznych programów, innych dokumentów niezbędnych w pracy,  ankiety, arkusze diagnostyczne, raporty, diagnozy, monitoring procesów zachodzących w przedszkolu, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Opracowała  Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr5 w Ciechanowie

                                                                                                                                                                           Dyrektor:

                                                                                                                                                                                            Hanna Bonisławska

                                                                                                                                                           Nauczyciele: 

                                                                                                                                                                                 Aldona Ostrowska

                                                                                                                                                             Małgorzata Konieckiewicz

                                                                                                                                                                  Ewelina Gulczyńska

                                                                                                                                                                     Iwona Smoleńska

                                                                                                                                                               Agnieszka Koncewicz

                                                                                                                                                                   Bożena Kaźmierska

                                                                                                                                                                       Lidia Kosik

                                                                                                                                                               Katarzyna Sugajska